Regulamin

Niniejszy Regulamin Sklepu (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu www.hokerybarowe.pl (dalej jako „SKLEP”) w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów oferowanych na stronach Serwisu.

Hokerybarowe.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie hokerybarowe.pl, prowadzony przez Firma Handlowo Usługowa "Żerebecki" Wojciech Żerebecki, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalność Gospodarczej, adres prowadzenia działalności: ul. Zygmunta Krasińskiego 24 lok. 15, 40-019 Katowice, NIP: 9541151838, REGON: 240830885 (dalej jako „Sprzedawca”) Warunkiem korzystania ze Sklepu jest uprzednia w nim rejestracja, akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim postanowień. Akceptacja postanowień Regulaminu jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się jego treścią.

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.) Kupujących, którzy zarejestrowali się w Sklepie jest Sprzedawca.

 • Towarami” w rozumieniu Regulaminu są produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu,
 • Konsumentem” w rozumieniu Regulaminu jest osoba, o której mowa w art. 221 k.c. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), tj. jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Kupujący, który zamierza korzystać z Serwisu ujawnia w toku rejestracji swój status jako Konsumenta.

 
I. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Zamówienie Towarów za pośrednictwem Sklepu wymaga dokonania Rejestracji, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w zakładce „Logowanie”. Poprawne dokonanie Rejestracji zostanie potwierdzone automatycznie wygenerowaną wiadomością zwrotną, przesłaną na adres e-mail podany podczas Rejestracji.
 2. W toku rejestracji w Sklepie Kupujący potwierdza zapoznanie się z Regulaminem.
 3. Rejestrując się w Sklepie Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Przeglądanie informacji zawartych na stronach Sklepu nie wymaga Rejestracji w Sklepie.
 5. Towary aktualnie niedostępne bądź dostępne w ograniczonych ilościach oznaczone są na stronie Serwisu informacją: „oczekiwanie na dostawę”.
 6. Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze Sklepi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób korzystania z Serwisu przez podmioty trzecie, którym Kupujący udostępnia swoje Konto.
 7. Do uruchomienia i korzystania ze Sklepu niezbędny jest komputer podłączony do Internetu obsługujący, m.in. przeglądarkę internetową Mozilla Firefox 3.6 lub równorzędną.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie komputerowym Kupującego tzw. plików cookies lub też innych plików posiadających tą samą funkcję użytkową, o czym Kupujący zostanie poinformowany przy wejściu na stronę główną Sklepu i poproszony o wyrażenie na to zgody.

 
II. KONTO KUPUJĄCEGO

 1. Po zalogowaniu się na Konto Kupującego, Kupujący uzyskuje dostęp do archiwum dokonanych w Sklepie zakupów. Za pośrednictwem Konta Kupujący może też zmieniać udostępnione przy Rejestracji dane.
 2. Konto Kupującego umożliwia też bieżące śledzenie statusu złożonego przez Kupującego zamówienia, nadając złożonemu zamówieniu jeden z poniższych statusów:
  1. przygotowanie w toku - oznacza że Kupującego jest w trakcie dokonywania zakupów, nie doszło jeszcze do złożenia zamówienia;
  2. oczekiwanie na przelew - oznacza, że Sprzedawca nie otrzymał jeszcze zapłaty Ceny za Towar;
  3. realizacja - oznacza, że Towar jest gotowy do wysyłki;
  4. Gotówka przy dostawie z opłatą - oznacza, że Sprzedawca wysłał towar do Kupującego za pobraniem (płatne kurierowi gotówką);
  5. płatność zaakceptowana;
  6. wysyłka

 
III. PRODUKTY I CENY

 1. Produkty oferowane w na stronach Sklepu są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub Sprzedającego.
 2. Zamieszczone na stronach Sklepu produkty wraz z cenami nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 3. Oferta produktowa widniejąca na stronie www.hokerybarowe.pl nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego. Ceny towarów umieszczone na stronach Sklepu są Cenami brutto; podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa Kupujący. Koszty dostawy są wskazane w trakcie wybierania Towarów i dodane do Ceny Towarów na końcu zamówienia. Kupujący jest wyraźnie informowany o wysokości Ceny Towaru a także koszcie jego dostawy. Przed wiążącym złożeniem zamówienia przez Kupującego, zostanie on poinformowany o całkowitej Cenie Towaru. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania produktów, przeprowadzania oraz do odwoływania akcji promocyjnych na łamach strony. Zmiany te nie dotyczą zawartych już umów sprzedaży.
 4. Kolory mebli: drewna oraz tkanin mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych ze względu na specyfikę urządzenia informatycznego z którego korzysta Kupujący.
 5. Wymiary mebli podane na aukcjach są wymiarami zewnętrznymi podanymi przez producentów i w zależności od miejsca wytwarzania mogą się nieznacznie różnić (w granicach przyjętej przez producenta tolerancji) od tych przedstawionych w informacji.

 
IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I REALIZACJA

 1. Przy składaniu zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania: nazwy wraz z ilością zamawianego produktu, imienia i nazwiska (nazwy firmy), sposobu dostawy, adresu dostawy wraz z preferowaną godziną dostawy, telefonu kontaktowego, adresu e-mail.
 2. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać przez całą dobę. Kupujący dokonując zamówienia Towaru wpisuje odpowiednią liczbę sztuk Towaru w rubryce przypisanej danemu Towarowi, oraz odznacza opcję „dodaj do koszyka”. Treść „koszyka” może być modyfikowana za pomocą opcji „podgląd koszyka” do momentu złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3-6 poniżej.
 3. Zamówienie uważa się za złożone, i nie podlegające dalszym modyfikacjom – z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej - z chwilą odznaczenia przez Kupującego opcji „Realizuj zamówienie”.
 4. Od chwili złożenia zamówienia do chwili wystawienia faktury zaliczkowej, Kupujący ma prawo wprowadzić zmiany danych do umieszczenia na fakturze.
 5. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie przez niego oferty zakupu określonego Towaru za wskazaną w zamówieniu Cenę (obejmującą także koszt dostawy). Oferta wiąże Kupującego jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zamówienia (mailowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, podany przy złożeniu zamówienia lub telefonicznie) Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca potwierdzając zamówienie może je od razu zaakceptować.
 6. Po złożeniu przez Kupującego wiążącej oferty zawarcia umowy sprzedaży lub zawarcia umowy sprzedaży, zmiana zamówienia lub jego anulowanie wymaga zgody Sprzedawcy. Kupujący powinien zgłosić chęć zmiany zamówienia drogą e-mail na adres hokerybarowe@gmail.com. Postanowienia tego ustępu, dotyczące anulowania zamówienia, nie wyłączają uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 7. Od momentu złożenia zamówienia w przypadku zmiany tapicerki lub jej braku zmiany pozycji i ich ceny, Kupujący informowany jest przez obsługę Serwisu (sklepu) o tym fakcie celem umożliwienia mu zmiany zamówienia.
 8. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
 9. Oprócz zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca dopuszcza także składanie zamówień: mailem na adres: hokerybarowe@gmail.com; telefonicznie na numer: 602 463 881 lub 602 463 882 oraz osobiście w salonie wzorcowym. W przypadku składania zamówień drogą mailową Kupujący określa: nazwę i ilość Towarów; sposób dostawy; dane osobowe niezbędne do przesłania Towaru i wystawienia Faktury Vat.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania i nie realizowania zamówień zawierających niekompletne dane, zamówień budzących wątpliwość, oraz zamówień, których z przyczyn leżących po stronie Kupującego nie można potwierdzić w ciągu 7 dni roboczych od daty ich złożenia.
 11. Termin realizacji zamówień standardowych wynosi od 24 godzin do 7 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wycofania poszczególnych produktów z oferty.

 
V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, REKLAMACJE I ZWROTY

 1. F.H.U. ŻEREBECKI odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą poczty email na adres hokerybarowe@gmail.com lub w formie pisemnej na adres F.H.U ŻEREBECKI podany w górnej części Regulaminu.
 3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że F.H.U ŻEREBECKI niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez F.H.U ŻEREBECKI albo F.H.U ŻEREBECKI nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
 4. F.H.U ŻEREBECKI rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni F.H.U ŻEREBECKI. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
 5. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi F.H.U ŻEREBECKI. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
 7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu F.H.U ŻEREBECKI nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu F.H.U ŻEREBECKI, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 8. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

 
VI. Polityka Ochrony Prywatności

 1. F.H.U ŻEREBECKI oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. F.H.U ŻEREBECKI. oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności F.H.U ŻEREBECKI oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. F.H.U ŻEREBECKI oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem F.H.U ŻEREBECKI.
 2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w F.H.U ŻEREBECKI jest F.H.U ŻEREBECKI.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością F.H.U ŻEREBECKI oraz Sklepu w zakresie F.H.U ŻEREBECKI, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach F.H.U ŻEREBECKI (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 5. Klienci mogą przeglądać F.H.U ŻEREBECKI oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w F.H.U ŻEREBECKI oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży.
 7. F.H.U ŻEREBECKI stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z F.H.U ŻEREBECKI. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z F.H.U ŻEREBECKI może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 
ZAŁĄCZNIK nr 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłk Klient ma prowo odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli Klient to zrobi, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Aby zrezygnować z zakupu, proszę poinformować nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Można skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduję się poniżej.

Przesyłkę proszę nadać na adres:
F.H.U. Żerebecki
Hurtownia Votana
ul. Kolejowa 19
40-700 Katowice

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY: format DOC, format PDF
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)